Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Záruční podmínky
Záruka na zboží

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI

Vladimír Koutný

se sídlem Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště

identifikační číslo: 75385406

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.panbyt.cz

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1.   Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

1.2.   Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiný typ smlouvy, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně zákazník a na druhé straně prodávající. Prodávající je Vladimír Koutný se sídlem Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, identifikační číslo: 75385406.

1.3.   Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.

 

2. Podmínky reklamace

2.1.   Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí dvacet čtyři (24) měsíců (není-li uvedeno jinak) s výjimkami stanovenými Zákonem a začíná běžet dnem předání zboží Kupujícímu.

2.2.   Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.

2.3.   V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

2.4.   Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2.5.   Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

2.6.   Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list.

2.7.   Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

2.8.   Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

2.9.   Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou (např. držáků prádelní šňůry, apod.), je Kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.

2.10.Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy dle podmínek, které jsou uvedeny v bodu č. 5 Obchodních podmínek

2.11.Odpovědnost za vady a záruka jsou dále popsány v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

2.12.Přeprava a dodání je dále popsáno v bodu č. 6 Obchodních podmínek.

 

3. Vyřízení reklamace

3.1.   V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

3.2.   Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

3.3.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3.4.   Zboží zasílané k reklamaci musí obsahovat tyto náležitosti: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, přesný popis závady, doporučujeme zanechat i osobní (telefonický) kontakt. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3.5.   Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. V případě poškození během přepravy nenese Prodávající žádnou vinu.

3.6.   Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.7.   Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

3.8.   Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

3.9.   V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

3.10.Kupující je povinen Prodávajícímu reklamaci nahlásit mailem na adresu v.koutny@panbyt.cz.

3.11.Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, přesný popis závady, případně fotodokumentaci.

3.12.Pokud Kupující nebude Prodávajícímu reklamaci avizovat emailem, toto zboží nebude převzato do reklamačního řízení.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1.   Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

4.2.   Změna reklamačního řádu vyhrazena.

4.3.   Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště,

Adresa elektronické pošty v.koutny@panbyt.cz,

Telefon +420 604 230 377.

 

V Uherském Hradišti dne 6.1.2011

    Sortiment do panelových a bytových domů

    Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz